KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

FAMEX TOOLS Kft.
9027 Győr, Hűtőház utca 4. 
 cégjegyzékszám: 08-09-015816
adószám: 14179583-2-08
Jelen Szabályzat a Társaság Kamera/Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására
vonatkozó szabályokat tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –
való megfelelés céljából. 
A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik. 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
  A FAMEX TOOLS Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a 9027 Győr, Hűtőház 4. szám alatti
  telephelyén vagyonvédelmi, vagyonbiztonsági célból összesen 8 darab kamerából álló
  elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést lehetővé tesz,
  mozgófelvételt rögzít (továbbiakban: felvétel). A meghatározott célokhoz tartozik még
  a munkavállalók életének, testi épségének védelme is. Az Adatkezelő által alkalmazott
  kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, vásárlók, megrendelők, üzleti partnerek,
  beszállítók, látogatók személyes adatait – úgymint hang-és képfelvételt, továbbá az érintettek
  magatartását -, akik az érintett területre belépnek (továbbiakban: érintettek). Jelen
  szabályzat célja a kamerák által készített személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
  meghatározása, az adatok jogszerű kezelése és védelme érdekében tett intézkedések
  ismertetése, továbbá az érintetteteket megillető jogok biztosítása.    
 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
  A szabályzat személyi hatálya kiterjed Adatkezelő telephelyén dolgozó munkavállalókra, míg
  a tárgyi hatálya a megfigyelő rendszer által rögzített felvételek kezelésére, és az érintettek
  jogainak biztosítására terjed ki.
 3. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:
   A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
  Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 
   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény (Infotv.),
   A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
  szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve 
   A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).
 4. FOGALOM-MAGYARÁZAT

A jelen szabályzat az irányadó jogszabályok fogalmaiból indul ki, különösen a GDPR-ban és
az Infotv.-ben meghatározott fogalmakból: 
a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja);
b) adatkezelő: 
d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi [GDPR 4.cikk 12. pont];
e) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett
dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során az Adatkezelő jogos érdeke azonosításra
és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül;
f) érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján közvetlenül vagy közvetve
azonosítható természetes személy, így különösen Adatkezelő munkavállalói, valamint
Adatkezelő területére belépő, illetve a kamerás (elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe
kerülő további személyek;
g) kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú kamerarendszer, mely fixen telepített biztonsági
kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol;
h) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre
törő tájékoztatása az adatkezelés tényéről;
i) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat
alkalmazásában elsősorban képmás;
j) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé
válik mozgókép rögzítése és tárolása.

 1. ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 2. 1. Adatkezelési cél: Az elektronikus megfigyelőrendszert Adatkezelő
  vagyonvédelmi célból használja. A meghatározott célokhoz tartozik még a munkavállalók
  életének, testi épségének védelme is, az esetleges veszélyforrások kiszűrése, illetve a
  munkafolyamatok ellenőrzése, koordinálása. Az adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő
  érdekmérlegelési tesztet végzett. 
 3. 2. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatására vonatkozó szabályok: 
  az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor
  lesz jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az
  érintettnek a személyes adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog
  védelme. 
  Az érdekmérlegelési teszt az alábbi lépésekből áll minden egyes kameránál: 
  a) az adott helyen feltétlenül szükséges-e a kamera használata, vagy létezik alternatíva,
  amellyel az adatkezelés elkerülhető,

b) a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést indokolja, valamint az adatkezelés
céljának és az ehhez kapcsolódóan az adatkezelési időnek a meghatározása,
c) az érdekmérlegelési teszt során az alábbi körülményeket valamennyi kamera esetében
vizsgálni szükséges: 

 • az ingatlanban elhelyezett gépek, egyéb tárgyi eszközök védelme, az épületek védeleme,
 • az érintett érdekei, azaz a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog (elsődlegesen a
  képmáshoz fűződő jog)
 • az érintett jogainak biztosítása, a jogérvényesítés garanciái;
 • a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt megtenni tervezett adatbiztonsági
  intézkedések;
 • az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága;
 1. 3. Az adatkezelés jogalapja: 
  a) azon érintettek esetében, akik a megfigyelt területre (épületbe, udvarba) önként, szabad
  akaratukból lépnek be, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely ráutaló
  magatartással kerül kinyilvánításra. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az épületbe
  belépés előtti tájékoztatás az adatkezelésről.  
  b) a munkavállalók esetében az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, amelyről
  Adatkezelő a munkavállalókat tájékoztatni köteles. 
  Ennek során megállapításra került, hogy Adatkezelő vagyonvédelméhez fűződő érdeke
  elsőbbséget élvez az érintettek (munkavállaló, üzleti partnerek, látogatók) jogaival, érdekével,
  személyes szabadságával. Továbbá megállapításra került, hogy Adatkezelő számára ez a
  leghatékonyabb eszköz a vagyonvédelem biztosítására Az érintettek személyhez fűződő joga
  (ezen belül kifejezetten a képmáshoz való joga) ugyan sérül, de ennek ellensúlyozására
  Adatkezelő megfelelő garanciális szabályokat léptet életbe. Az érdekmérlegelési teszt jelen
  szabályzat 2. számú mellékletét képezi. 
 2. 4. A kezelt adatok köre: A megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő
  személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti. A
  kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. A kamerák folyamatosan üzemelnek. 
 3. 5. Az adatkezelés időtartama: A rögzített felvételeket Adatkezelő három napig tárolja,
  amelynek meghatározásánál Adatkezelő figyelemmel volt az adatkezelésekre vonatkozó
  alapelvekre, úgy mint adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvére. A tárolási időt
  követően a felvétel automatikusan törlésre kerül. 
  4.6. A kamerák elhelyezése: A kamerák elhelyezhetők az ingatlan épületeiben, így
  különösen bejáratnál, folyósón, lépcsőházban, lifteknél, elzárt részeken (udvar, garázs,
  parkoló), valamint tárgyi eszköz vagy készlet tárolására szolgáló helyiségekben. Nem
  irányulhat azonban munkavállaló munkaállomására vagy közterületre.
  Az elektronikus megfigyelő rendszer kizárólag magánterületet figyelhet meg. Azokat úgy kell
  elhelyezni, hogy nem helyezhető el kamera az alábbi területeken: 
 • magánterület közönség számára nyilvános részén (azaz olyan területen, amelyet mindenki
  korlátozás nélkül igénybe vehet) 
 • a közterület azon részén, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység
  folytatására Adatkezelő valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti
  jogviszony keretében jut, feltéve, ha

a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet
folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen
kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy
b) Adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak
elhelyezésére szolgál. 
Az elhelyezett kamerákról listát vezet Adatkezelő az alábbiak szerint: a kamera pontos
felszerelési helye, a látószög iránya, a megfigyelés célja és jogalapja. A ténylegesen üzemben
lévő kamerákról vezetett lista jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi. 

 1. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ GARANCIÁLIS SZABÁLYOK
 2. 1. Emberi méltóság tiszteletben tartása: A kamerák használata során alapvető elv az
  emberi méltóság tiszteletben tartása, amely alapján a kamerák nem üzemelhetnek öltözőben,
  étkezőben mosdóban, illetve nem irányulhat a munkavállalók megfigyelésére. A kamerák
  elhelyezésénél Adatkezelő a magánszférához való jogot tiszteletben tartja. Nem figyelhetik
  kifejezetten a munkavállalók általi munkavégzést, vagy kizárólag egy munkavállalót és az ő
  tevékenységét, így még közvetve sem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a
  befolyásolása. Adatkezelő rejtett kamerát nem használhat. 
  A megfigyelőrendszer működtetésének az előbbiek alapján nem célja a munkavállalók
  ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset
  kivizsgálásához, fegyelmi és bírósági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható.
  6.2. Előzetes tájékoztatási kötelezettség: 
  Az előzetes tájékoztatás során Adatkezelőnek az alábbiakról kell az érintett számára
  hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani: 
  a) az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége,
  b) az adatkezelés jogalapja és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett) 
  c) adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység
  leírása,
  d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
  e) az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági
  intézkedések,
  f) az adatok megismerésére jogosult személyek köre,
  g) a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani,
  h) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,
  i) milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő,
  j) az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni,
  jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
  Az érintettek tájékoztatása céljából a terület bejáratánál, bejárati ajtóknál Adatkezelő jól
  látható módon figyelemfelhívó táblát helyez el, amely az alábbi tájékoztatást tartalmazza: „Az
  ingatlan területén, illetve az épületekben vagyonbiztonság céljából elektronikus megfigyelő
  rendszer van elhelyezve, amely mozgóképet rögzít. A kamerák helyét piktogram (matrica)
  jelzi, amelyet a kamera legfeljebb 2 méteres körzetében kell elhelyezni.  A felvételt Adatkezelő

3 napig tárolja. Az erre vonatkozó részletes tájékoztató elérhető az irodavezetőnél és
Adatkezelő honlapján.” 
A tájékoztató hozzáférhető az irodavezetőnél. Ez a tájékoztató figyelmezteti az ügyfeleket,
látogatókat, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a kamera felvételt
készítsen (3. számú melléklet). A munkavállalók tájékoztatása külön munkáltatói tájékoztató
formájában valósul meg, amelynek megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a
munkavállaló a nyilatkozat aláírásával megerősíti. Adatkezelő ezen tájékoztatást új belépő
munkavállalók esetében a munkaviszony létesítése során köteles eleget tenni.
6.3. Egyéb szabályok: A megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának
megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat. A biztonsági
kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához
igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb
felbontásra kell beállítani.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 2. 1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni,
  hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne
  láthassa. Ennek érdekében a monitort lehetőség szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági
  kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni. Abban az esetben, ha a monitor zárt
  helyiségben elhelyezése nem lehetséges és a biztonságért felelős személy a pultot őrizetlenül
  hagyja, ki kell jelentkeznie a kameraszoftverből vagy zárolnia kell a képernyőképet.  A
  kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt
  készíteni nem lehet. 
  7.2. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: az ügyvezető, az irodavezető,
  továbbá az ügyvezető által írásban erre feljogosított további munkavállaló a jogsértések
  feltárása, a rendszer működésének ellenőrzése, valamint az érintett kérelme alapján az
  érintett jogának biztosítása céljából, az érintett a saját személyes adatába történő betekintés
  céljából. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: Imre Péter
  ügyvezető. Felvételt megtekinteni kizárólag az ügyvezető vagy az irodavezető tekinthet meg,
  illetve a kezelő személyzet kizárólag az előbbi két személy egyikének jelenlétében.
  A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt kizárólag a hozzáférésre jogosult személyek
  tekinthetik meg. 
  A Társaság az alábbi külső adatfeldolgozót veszi igénybe a kamerarendszer üzemeltetése és
  a felvételek kezelése céljából: Merida Győr Kft. (székhely: 2011 Budapest, József Attila utca
  75). A Társaság az adatfeldolgozóval erre vonatkozó adatfeldolgozói megállapodást köt,
  amelyben az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az irányadó jogszabályoknak megfelelő
  adatfeldolgozás biztosítására. 
  7.3. A felvételek felhasználása, továbbítása:
  A felvételek felhasználásának minősül: 
  –  a személyes adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,
  –  bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés
  előkészítéséhez,
  –  a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,
  – fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása
  érdekében

– az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának
biztosítása érdekében.
 A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy
közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve rendőrség
részére átadni. A felvétel továbbítására kizárólag az ügyvezető engedélyével kerülhet sor. A
felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében
felhasználható.
A tárolt elvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az
adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a
képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. Adatkezelő a felvételek megtekintéséről,
a felvétel megismerésének okáról, idejéről, a megismerő személyről jegyzőkönyvet vezet.
Adatkezelő ezen jegyzőkönyvet elektronikus úton is nyilvántarthatja.
Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a
szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben
tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

 1. 4. Egyéb adatbiztonsági intézkedések: A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről
  fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági
  másolat nem készül/készül, amelynek tárolási ideje megegyezik az eredeti képfelvétel
  megőrzési idejével. A digitálisan rögzített felvételekhez külső hálózatról nem lehet hozzáférni. 
 2. ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA
  Az érintetti jogok gyakorlását a 4. számú melléklet szerinti kérelem-nyomtatvány segíti,
  amelyet az irodavezetőnél el kell helyezni. 
 3. 1. Hozzáféréshez való jog
  Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait
  érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az
  adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a
  joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. 
  7.2. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
  Az érintett az előbbi pontban részletezett eljárási szabályok alapján kérheti a felvétel zárolását
  – azaz, hogy Adatkezelő a felvételt ne törölje-, jogos érdekére történő hivatkozással 3 napon
  belül, azaz még az automatikus törlésen belül. A kérelem jogszerűsége és esetén az érintett
  felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt az Adatkezelő
  az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb
  adatoktól elkülönített tárolását biztosítja. 
  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
  tárolását és a törlésnek nincs helye. 
   A zárolás tényét vagy ennek elutasítását – a megismerés okával, idejével, a megismerő
  személy nevével együtt – Adatkezelő szintén a jegyzőkönyvben köteles feltüntetni. Az érintett
  személyazonosságát köteles igazolni, azonban a felvételek kiadása további feltételhez (úgy,
  mint jogának vagy jogos érdekének igazolásához) nem köthető. Az érintett
  személyazonosságának igazolása után Adatkezelő a felvételeket a kérésnek megfelelően
  zárolja vagy kiadja. 

Adatkezelő köteles kiadni a felvételeket abban az esetben, ha azokat bíróság vagy hatóság
kéri. Adatkezelő azonban nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül
más érintettek személyes adatait is tartalmazza. 
A felvétel felhasználásának céljának meghatározását az Adatkezelő nem kérheti.
7.3. Betekintéshez való jog 
Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a
róla készült felvételekbe betekinthessen. 
A kérelemről való döntésig az adott felvétel nem törölhető, így a kérelmet haladéktalanul el
kell bírálni. A betekintést előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül kell biztosítani. 
Az érintett a felvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintett személy
jogait az nem érinti hátrányosan. 

 1. 4. Tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult az Adatkezelő képviselőjéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben
  az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
  érdeke. A kérelmet az érintett a 4. számú mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő
  kitöltésével is előterjesztheti.
  A kérelemről az ügyvezető a beérkezésétől számított 25 napon belül dönt. A kérelem
  elutasítását Adatkezelő indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot az Adatkezelő
  zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus
  törlését nem akadályozza.
 2. 5. Törléshez való jog
  Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje Adatkezelő, ha
  adatkezelése jogellenes. A kérelemről az ügyvezető 25 napon belül dönt.
  7.6. Érintetti jogok gyakorlására vonatkozó közös szabályok 
  A kérelem a 4. számú mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is
  előterjeszthető, azt az érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja. A kérelem
  előterjesztését elősegítő nyomtatvány az irodavezetőnél érhető el. A kérelemről az ügyvezető
  dönt. 
  Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól, valamint a kérelem elbírálásáról a
  benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető
  formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása
  esetén, elektronikus úton ad tájékoztatást. A kérelmet benyújtó személy személyazonosságát
  igazolni köteles személyazonosító okmányának bemutatásával. A kérelem elutasítását
  indokolni köteles.
  Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó
  személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét az Adatkezelő a
  személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti. Adatkezelő az érintettnek
  a 4. számú melléklet szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi
  bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján 5 évig megőrzi. A benyújtott
  kérelmeket, az erre adott adatkezelői válaszokat a jegyzőkönyv részeként, ahhoz csatolva
  köteles Adatkezelő tárolni, a felvétel kiadásának tényét, a kérelmező személyazonosító
  adatait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 3. 6. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának megsértése és az ezzel kapcsolatos
joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának
rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is
bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

 1. Eljárás rend adatvédelmi incidens esetére
  Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt felismerő személynek haladéktalanul
  jelentenie kell az ügyvezetőnek, aki az adatvédelmi incidenst 48 órán belül elektronikusan
  bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az erre a célra
  kialakított elektronikus felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidenst nem kell
  bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak
  érvényesülésére.
  Az ügyvezető az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon
  technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi incidens orvoslására, illetve az
  okozott hátrány enyhítésére alkalmasak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az
  érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló
  következményekkel járhat, az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatni
  kell.
 2. Egyéb rendelkezések
  Jelen szabályzat 2019. május 9. napján lép hatályba.
  Jelen szabályzat rendelkezéseit az ügyvezető évente köteles felülvizsgálni, jogszabály-
  módosítás esetén a szabályzatot annak megfelelően módosítani. 
  Jelen szabályzat módosítására az ügyvezető jogosult.