1.     Az adatkezelési tájékoztató célja: 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy összefoglalja a Médiastart Hungary Kft. (a továbbiakban:
Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó legfontosabb adatvédelemi és adatbiztonsági követelményeket, eljárás
rendet, továbbá ennek keretében:
–        meghatározza az Társaságnál vezetett – személyes adatokat tartalmazó – manuális vagy számítógépes nyilvántartások
kezelésének rendjét;
–        biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;
–        megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalát, továbbá
A Szabályzat figyelembe veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket. A jelen szabályzatban
nem szabályozott kérdésekben az Info.tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a vonatkozó, hatályos
jogszabályi rendelkezések irányadóak.

2.    Általános szabályok. 

A Szabályzat tárgyi hatálya
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál folytatott valamennyi, – személyes adatokat érintő – számítógéppel, vagy
automatizált eszközzel végzett és manuális adatkezelésre, továbbá adatfeldolgozásra.
A Szabályzat személyi hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló – a velük kötött szerződésben rögzített módon vagy a titoktartási nyilatkozat
alapján -, illetve a Társaság informatikai rendszerével, szolgáltatásaival más módon kapcsolatba kerülő természetes és jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: Külső személy).
Kapcsolódó jogszabályok és belső szabályozási dokumentumok

  1. Kapcsolódó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató
adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: NAIH) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi
szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés.

4. Részletes szabályok

Az adatkezelés célhoz kötöttsége, arányossága és a tájékoztatási kötelezettség
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig – ha az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, ezen időtartam figyelembevételével –
kezelhető.
Regisztrációs során megadandó személyes adatok
 
Az adatkezelés céljából nyilvántartott személyes adatok köre:
Érintett ügyfél esetén: családi és utónév, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító okmány típusa és
azonosító száma, állandó lakcím-és tartózkodási cím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám.
 
Technikai adatok
 
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított
(adatkezelés hitelessége);
 változatlansága igazolható (adatintegritás);
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
 
A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Társaság az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
 

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 
 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá
tudjon férni a kívánt információhoz, és  rendelkezésre  álljanak  az  ezzel kapcsolatos  eszközök.

5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési
ideje

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat a Társaságnál akkor kezelhető,
a) ha ahhoz az érintett írásban önkéntesen és kifejezetten hozzájárult, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,
és a személyes adat kezelése
 
a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,vagy
c)     az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
d)     Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a
saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
e)     A Társaság által a személyes adat kezelhető további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is
f)      • ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában
g)     a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
h)     az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
i)      A kiskorú hozzájárulása
j)      • a 16. életévét betöltött kiskorú elég érett ahhoz, hogy személyes adatai felett maga is rendelkezhessen, szülői
beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás nélkül.
k)     • a 14. életévét betöltött, de a 16. évet még el nem érő kiskorú hozzájáruló nyilatkozatához törvényes képviselőjének
beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség, kivéve például az olyan adatkezeléseket, amelyekkel kizárólag
előnyt szerezhet.
l)      • a 14 év alatti gyermek jognyilatkozata semmis. Adatai kezeléséhez törvényes képviselője kell, hogy megadja a
hozzájárulást.
m)   A hozzájárulás vélelmezése
n)     Az Infotv. rendelkezései értelmében vélelmezni kell, hogy ha mód lenne rá, az érintett megadná a hozzájárulását,
amennyiben valakinek a létfontosságú érdeke védelméhez, személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében szükséges az adatkezelés, mindaddig kezelhetők az érintett személyes
adatai, amíg a hozzájárulását nem tudja megadni.
 o)     • Ha az érintett kérelmére, kezdeményezésére bírósági vagy hatósági eljárás indul, a szükséges személyes
adatok tekintetében vélelmezni kell a hozzájárulás megadását.
p)     • Egyéb ügyekben kizárólag az érintett által megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulást lehet vélelmezni.
q)     • Szintén vélelem áll amellett, hogy a közszereplő a közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra
általa átadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.
r)      A Társaság nem kezel az Infotv. 3. § 3. a) pontja szerinti különleges adatot – faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra,
politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre, kóros szenvedélyre
vonatkozó adat -.
 
Az érintett tájékoztatása
 
Az adat felvételekor az érintettel közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás hozzájáruláson
alapul, vagy kötelező. Kötelező adatkezelés esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
 az adatkezelő és az adatfeldolgozó beazonosítható megjelölését,
 az adatkezelés azonosító számát (amennyiben annak adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentése megtörtént),
célját és jogalapját,
 az adatkezelés időtartamát,
 a kezelt adatok körét,
 a jogorvoslati lehetőségeket.
 
Az érintett tájékoztatása történhet:
 a/ Az érintettekkel a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzataiban, eljárásrendjeiben foglaltaknak
megfelelő adatfelvételkor, az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó dokumentum aláírását megelőzően, amikor
tájékoztatást kapnak az adatkezelés tényéről.

 b/ az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen
vagy aránytalan költséggel járna.
 Az információk a következők lehetnek:
 az adatgyűjtés ténye,
 az érintettek köre,
 az adatkezelés azonosító száma és az adatgyűjtés célja,
 az adatkezelés időtartama,
 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, és van az adatkezelésnek nyilvántartási száma.

6.     Az adatok fizikai tárolási helyei

 Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetne
k a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata
során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai,
melyek a szavazás során generálódnak és melyeket rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A z
automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolható.
 
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
 
A Társaságnak nincs olyan partner cége, amellyel együttműködési szerződés keretében a továbbítás, feldolgozás vagy
megismerés körébe esnének. A Társaság alkalmazási, megbízási körébe esőkkel kötött megbízási szerződések titoktartási
záradéka kiterjed erre a körre!

7.     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.     Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkbe n említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának
tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilye n adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10. Helyesbítés joga

 A z érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok
kiegészítését.

11. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 
 a személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi kötelezettség 
teljesítéséhez  törölni  kell;
 
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez.

12.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, e z esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amely
lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 
 az adatkezelés jogellenes , és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

13.  Adathordozáshoz való jog

 A z érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.

14.  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is . Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelye k jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

15.  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben,
beleértve a profilalkotást

 A z érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

16.  Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

17.  Adatvédelmi hatósági eljárás

 Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C . Levelezési cím: 1530 Budapest, P f.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
 
E -mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

18.  Egyéb rendelkezések

 E  tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
A Társaság. a hatóságok részére – amennyibe n a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot
csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül   szükséges.
 
Az adatkezelő adatai
A mennyiben megkeresné Társaságunkat, info@ebedfutar.hu  és +36 205905505 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az
adatkezelővel.
 
Az Médiastart Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év
elteltével töröl.
Név: Médiastart Hungary Kft.
Székhely: 7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 27.
Cégjegyzékszám : 02-09-075929
A bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbíróság
Adószám : 22731367-2-02
Telefon: +36 205902555
Balla Csabáné ügyvezető Telefon: +36 20 5902555 email: info@ebedfutarpecs.hu